قرارداد طراحی سایت

 

ماده ۱) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری
طراحی ساختار کلی و اجرای سایت داینامیک وردپرس.

ماده ۲) مبلغ – جدول هزینه‌ها

مطابق با قیمت های اعلام شده در قسمت تعرفه ها و امکانات مندرج در سایت.

تبصره ۱- ایجاد بستر مناسب برای پشتیبانی سایت تماما به عهده کارفرما میباشد.
تبصره ۲- تمامی اطلاعات سایت توسط کارفرما تهیه میگردد.

ماده ۳) مدت قرارداد

مدت زمان این قرارداد جهت ارائه طرح اولیه پس از دریافت اطلاعات کامل به مدت ۳ روز کاری می باشد.
مدت زمان بررسى و اظهار نظر و تایید نمونه اولیه توسط کارفرما حداکثر به مدت ۳ روز کاری می باشد.
مدت زمان تحویل نهایى موضوع طراحی قرارداد پس از تایید توسط کارفرما حداکثر ۲۴ روز کاری می باشد.
شروع زمان بندى اجرا قرارداد منوط به پرداخت مبلغ مندرج در قسمت تعرفه ها و امکانات از سوى کارفرما به طراح و نیز تحویل اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت اجراى موضوع قرارداد میباشد.
در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و ۵۰ درصد از کل مبلغ واریز شده به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته میشود.

ماده ۴) مراحل اجرای موضوع طراحی سایت
مرحله اول: پرداخت مبلغ طراح سایت بر اساس قیمت های اعلام شده در قسمت تعرفه ها و امکانات مندرج در سایت.
مرحله دوم: دریافت اطلاعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما درخصوص موضوع قرارداد.
مرحله سوم: طراحی اولیه موضوع قرارداد توسط طراح و ارائه به کارفرما.
مرحله چهارم: تایید یکی از طرح های اولیه ارائه شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکی از طرح های ارائه شده.
مرحله پنجم: اعمال تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح های اولیه ارائه شده توسط طراح و تایید نهایی طراحی اولیه.
مرحله ششم : تحویل کلیه اطلاعات تکمیلی (از قبیل متون، تصاویر، لوگو و …) مورد نیاز طراحی توسط کارفرما.
مرحله هفتم: تکمیل و ارائه نهایی موضوع قرارداد توسط طراح.
مرحله هشتم: اعمال نظر و تغییرات نهایی کارفرما در نحوه جایگذاری اطلاعات (حداکثر تا یک مرحله) و سپس تایید نهایی موضوع قرارداد توسط کارفرما.
مرحله نهم: تحویل نهایی موضوع قرارداد بر روی هاست و دامنه کارفرما، ارائه نام کاربری و رمز عبور کنترل پنل سایت به نماینده کارفرما و پایان قرارداد.

ماده ۶) تعهدات مجری
مجری متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند قرارداد به کارفرما تحویل نماید.
مجری متعهد میگردد حداکثر تا ۳ اتود طراحی از صفحه اصلی را به نوبت یا همزمان به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایید هیچ یک از طرح ها، ۵۰ درصد از مبلغ کل قرارداد را به عنوان حق الزحمه مجری در نظر گرفته و قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچ یک از طرح ها، کارفرما حق هیچگونه استفاده از ایده ها و طرحهای ارائه شده توسط مجری را ندارد.
کلیه اطلاعاتى که توسط کارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختیار مجری طراح  قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی میگردد و مجری طراح موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غیر را ندارد.
مجری متعهد میگردد کلیه آموزش های لازم در خصوص بخش کنترلی سایت را طی یک جلسه یک ساعته به نماینده کارفرما ارائه نماید.
مجری متعهد میگردد نام کاربری، رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت را پس از اتمام طراحی سایت تنها در اختیار کارفرما و یا نماینده کارفرما قرار دهد.
نحوه اجرا و برنامه نویسی سایت به صلاحدید مجری میباشد و مجری در نهایت باید خروجی صحیح و بدون هیچگونه ایرادی را دریافت نماید.
مجری متعهد میگردد، در صورت دریافت درخواست کتبی یا شفاهی کارفرما مبنی بر افزایش تعداد صفحات سایت و یا افزودن امکاناتی که در حین عقد قرارداد در نظر گرفته نشده و در بند موضوع قرارداد ذکر نگردیده، دستورات کارفرما را در صورت صلاحدید اجرا نموده و صورت حساب مجزا در این خصوص به کارفرما ارائه نماید.
مجری متعهد میگردد، خدمات پشتیبانی سایت که در قسمت تعرفه و امکانات اعلام شده و شروع آن از تاریخ تحویل سایت، مندرج در ماده ۳ است ارائه نماید، که در ماه های آتی با پرداخت ۵۰ درصد مبلغ کل قرارداد قابل تمدید می باشد.
خدمات پشتیبانی طراحی سایت شامل رفع هرگونه نقص در عملکرد صحیح موارد مندرج در ماده ۱ همین قرارداد و یا آموزش نحوه کار با بخش های مختلف سایت است.

ماده ۷) تعهدات کارفرما

 • کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قرار دهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی به طراح، طراح هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده در بند ۴ بر عهده نخواهد داشت.
 • طراح حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طریقى که به اصل طرح آسیب وارد نگردد امضاء نماید. به کاربردن سایت تلفن و یا سایر اطلاعات توسط طراح در کنار امضاء نیاز به تایید کارفرما در متن قرارداد را نخواهد داشت.
 • چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط طراح جهت بررسى به کارفرما ارائه گردد، کارفرما پس از انتخاب نمونه اولی مناسب، هیچگونه حق مالکیتى نسبت به سایر نمونه ها نخواهد داشت.
 • چنانچه بعد از تایید نمونه اولیه که به تایید طرفین قرارداد رسیده است و در حال اجرا میباشد، کارفرما انجام تغییراتى را در نمونه اولیه درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه اى مرتبط بر انجام تغییرات که توسط طراح اعلام میگردد میباشد.
 • چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح، قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج در بند مبلغ حق الزحمه قرارداد به طراح خواهد بود.
 • حداکثر فرصت اعلام نظر نماینده کارفرما در خصوص تایید طرح های ارائه شده در مراحل نهم مندرج در بند مراحل اجرای موضوع قرارداد، سه روز کاری می باشد. بدیهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تایید آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات در مراحل چهارم، پنجم و نهم مندرج در بند مراحل اجرای موضوع قرارداد ۱۵ درصد بوده و پس از مرحله نهم مندرج در بند مراحل اجرای موضوع قرارداد، در صورت درخواست از طراح برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.
 • کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند شرایط پرداخت را به طراح تحویل نماید.
  پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به طراح پرداخت میگردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به طراح می باشد.
 • کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطلاعات امنیتی سایت که در اختیار نماینده آن شرکت قرار میگیرد کوشا باشد. در صورتی که نام کاربری و رمز عبور سایت در اختیار افراد غیر قرارگیرد) به هر نحوی مانند: نرم افزار های Keylogger عدم رعایت نکات امنیتی و…) طراح مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.

ماده ۸) معیار پذیرش
عدم وجود مغایرت عملکرد سایت با اطلاعات داده شده می باشد.

ماده ۹) فسخ قرارداد

 1. قرارداد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.
 2. قصور در پرداخت به موقع توسط کارفرما که به موجب آن، قرارداد می تواند از سوی مجری فسخ و کارفرما موظف به پرداخت تمام مبلغ کار انجام شده توسط کارگزار به اضافه خسارات احتمالی حاصله به مجری می باشد.
 3. قصور مجری در تحویل به هنگام کار. که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما با کسر خسارات احتمالی به مجری پرداخت شود و در مقابل مجری نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.
 4. توافق طرفین قرار داد.

تبصره – فسخ قرار با اخطار کتبی یک هفته ای از سوی طرفین ممکن خواهد بود.

 ماده ۱۰) تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده ۱۱) فورس ماژور
در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) هیچ گونه مسئولیتی متوجه مجری نخواهد بود.

ماده ۱۲) حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، سازمان نظام صنفی رایانه ای خوزستان به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.
تبصره – در صورتی که از لحاظ حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه ای خوزستان صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می‌گردد.

ماده ۱۳) مسائل پیش بینی نشده
در صورت بروز مسائل پیش بینی نشده در قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، سازمان نظام صنفی رایانه ای خوزستان به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.
تبصره – در صورتی که از لحاظ حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه ای خوزستان صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می‌گردد.

 

خدمات پشتیبانی

 

بازه زمانی مورد نیاز برای انجام پروژه های مربوط به خدمات پشتیبانی حداقل یک هفته از تاریخ ثبت سفارش می باشد. لذا اهواز توسعه هیچ مسئولیتی در قبال انجام زودتر از موعد پروژه های پشتیبانی ندارد و از ارائه خدمات به کارفرمایانی که برای انجام کار خود زمان کمتری مطالبه کنند، معذور است.

خدمات پشتیبانی به هیچ عنوان شامل انجام تغییرات ظاهری در سایت نمی شود و مواردی همچون تغییر در محتوا و چیدمان عناصر صفحات مربوط به خدمات طراحی و بازطراحی سایت می گردد. لذا مشتریان محترم پیش از ثبت سفارش به این نکته توجه ویژه داشته باشند.

پکیج های پشتیبانی سایت اهواز توسعه تنها یک ماه اعتبار دارند و پس از اتمام این زمان مشتریان محترم در صورت نیاز به انجام خدمات پشتیبانی باید مجددا اقدام به خریداری پکیج های پشتیبانی نمایند.

خدمات پشتیبانی سایت مواردی همچون انتقال دامین ، انتقال سایت به هاست دیگر و مواردی از این قبیل که توسط شرکت های هاستینگ قابل انجام است، را شامل نمی شود .

در صورتی که خدمات درخواستی مشتری در بخش پشتیبانی سایت مواردی اختصاصی و خارج از پکیج های پیش فرض باشد، مشتری موظف است پیش از شروع کار تمام موارد درخواستی را به اهواز توسعه اعلام کند تا بر اساس این موارد برآورد هزینه صورت بگیرد. لذا انجام درخواست هایی که مشتری پس از شروع کار به درخواست های قبلی اضافه کند مستلزم پرداخت هزینه های اضافی خواهد بود.

خدمات پشتیبانی سایت به هیچ عنوان شامل کدنویسی نمی شود و فقط مواردی که بتوان با نصب افزونه های آماده انجام داد را شامل می شود.

در صورت بروز هرگونه مشکل در سایت در طول دوره پشتیبانی کارفرما موظف است شرح مشکل را به اهواز توسعه اطلاع دهد تا نسبت به حل مشکل اقدامات لازم صورت بگیرد. چنانچه کارفرما پس از اتمام دوره یک ماهه پشتیبانی متوجه مشکلی در سایت شود باید اقدام به خرید مجدد پکیج پشتیبانی نماید تا اهواز توسعه مشکل رخ داده را رفع نماید.

خدمات پشتیبانی سایت تنها در روزهای اداری انجام می شوند و در روزهای غیر اداری و تعطیل هیچ اقدامی در این زمینه از سوی اهواز توسعه انجام نخواهد شد. لذا مشتریان محترم به این نکته توجه ویژه داشته باشند و از تماس های مکرر با کارشناسان اهواز توسعه در روزهای تعطیل اکیدا خودداری کنند.