بسته های تولید محتوای اینستاگرام

قیمت ها بر اساس تولید محتوا متنی به زبان فارسی ارائه شده است. هدف این بسته ها جذب بالای کاربران ایرانی و تسریع در بازاریابی است.

قیمت تولید محتوای اینستاگرام

بسته پایه
0
تولید ۱۰ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن ۱۰ عدد پست
استوری اختصاصی
تولید محتوا بر اساس ترجمه بازنویسی و تالیف
طراحی لوگو موشن گرافیک
جذب فالور واقعی
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
تدوین ویدیو
بهینه سازی بیو پیج
نگارش کپشن
نگارش هشتگ
زمان تحویل حداکثر ۳۰ روز

تماس با ما

بسته اقتصادی
0
تولید ۱۵ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن ۱۵ عدد پست
3 استوری اختصاصی
تولید محتوا بر اساس ترجمه بازنویسی و تالیف
طراحی لوگو موشن گرافیک
جذب فالور واقعی
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
تدوین ویدیو ۲ عدد
بهینه سازی بیو پیج
نگارش کپشن
نگارش هشتگ
زمان تحویل حداکثر ۳۰ روز

تماس با ما

بسته تجاری
0
تولید ۳۰ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن ۳۰ عدد پست
7 استوری اختصاصی
تولید محتوا بر اساس ترجمه بازنویسی و تالیف
طراحی لوگو موشن گرافیک
جذب فالور واقعی
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
تدوین ویدیو ۶ عدد
بهینه سازی بیو پیج
نگارش کپشن
طراحی مسابقه
قرعه کشی
نظر سنجی
زمان تحویل حداکثر ۳۰ روز

تماس با ما

بسته پایه
0
تولید ۳۰ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن ۳۰ عدد پست
استوری اختصاصی
تولید محتوا بر اساس ترجمه بازنویسی و تالیف
طراحی لوگو موشن گرافیک
جذب فالور واقعی
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
تدوین ویدیو ۶ عدد
بهینه سازی بیو پیج
نگارش کپشن
نگارش هشتگ
زمان تحویل حداکثر ۹۰ روز

تماس با ما

بسته شرکتی
0
تولید ۶۰ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن ۶۰ عدد پست
15 استوری اختصاصی
تولید محتوا بر اساس ترجمه بازنویسی و تالیف
طراحی لوگو موشن گرافیک
جذب فالور واقعی
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
تدوین ویدیو ۱۸ عدد
بهینه سازی بیو پیج
نگارش هشتگ
زمان تحویل حداکثر ۹۰ روز

تماس با ما

بسته تجاری
0
تولید ۹۰ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن ۹۰ عدد پست
30 استوری اختصاصی
تولید محتوا بر اساس ترجمه بازنویسی و تالیف
طراحی لوگو موشن گرافیک
جذب فالور واقعی
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
تدوین ویدیو ۲۴ عدد
بهینه سازی بیو پیج
نگارش کپشن
طراحی مسابقه
قرعه کشی
نظر سنجی
زمان تحویل حداکثر ۹۰ روز

تماس با ما

بسته پایه
0
تولید ۶۰ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن ۶۰ عدد پست
استوری اختصاصی
تولید محتوا بر اساس ترجمه بازنویسی و تالیف
طراحی لوگو موشن گرافیک
جذب فالور واقعی
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
تدوین ویدیو ۱۲ عدد
بهینه سازی بیو پیج
نگارش کپشن
نگارش هشتگ
زمان تحویل حداکثر ۱۸۰ روز

تماس با ما

بسته شرکتی
0
تولید ۱۲۰ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن ۱۲۰ عدد پست
30 استوری اختصاصی
تولید محتوا بر اساس ترجمه بازنویسی و تالیف
طراحی لوگو موشن گرافیک
جذب فالور واقعی
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
تدوین ویدیو ۳۶ عدد
بهینه سازی بیو پیج
نگارش هشتگ
زمان تحویل حداکثر ۱۸۰ روز

تماس با ما

بسته تجاری
0
تولید ۱۸۰ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن ۱۸۰ عدد پست
42 استوری اختصاصی
تولید محتوا بر اساس ترجمه بازنویسی و تالیف
طراحی لوگو موشن گرافیک
جذب فالور واقعی
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
تدوین ویدیو ۴۸ عدد
بهینه سازی بیو پیج
نگارش کپشن
طراحی مسابقه
قرعه کشی
نظر سنجی
زمان تحویل حداکثر ۱۸۰ روز

تماس با ما